Lindved Gymnastikforening

 

Principper for foreningens virke: 

 

1. De vedtagne vedtægter er foreningens grundlag. Det betyder:

 • at foreningen er en solidarisk helhed.

 • at ingen afdeling fremmer egne interesser på bekostning af andre afdelinger.

 • at foreningen består af fem selvstændige afdelinger, der hver styres af en formand.

 • at hver afdeling nedsætter et udvalg, der hjælper afdelingsformanden i det daglige arbejde

 • at ungdomsarbejdet har første prioritet i overensstemmelse med kommunens politiske mål.

 • at den enkelte afdeling er suværent besluttende inden for den godkendte budgetramme.  

2. De vedtagne budgetlægningsregler danner grundlag for:

 • at den enkelte afdeling laver et budget efter de regler, bestyrelsen har vedtaget.

 • at budgettet godkendes af bestyrelsen.
 • at der skal tilstræbes en balence mellem indtægter og udgifter.
 • at der sker en koordinering af kontingenterne mellem afdelingerne.
 • at opstår der et særligt økonomisk behov i en afdeling, tages det op i bestyrelsen med henblik på en løsning.   

3. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem generalforsamlingerne, hvilket indebærer:

 • at bestyrelsen disponerer over de kommunale tilskud og tilskuddet fra LG´s Venner, for at være  i stand til:

  • at styre det budgetterede underskud.

  • at kunne indkøbe manglende materialer til en afdeling med ekstra behov.

  • at kunne sikre uddannelse af ledere og instruktører og trænere.

  • at kunne fremme PR-aktiviteter og sponsorpleje.

 •  at bestyrelsen træffer beslutning vedrørende:

  • kurser

  • trænerlønninger

  • kontingenter

  • PR - herunder hvem, der har kontakt med hvem uden for klubben:

   • aviser

   • kommunen

   • LG´s Venner

   • foreninger/organisationer

   • sponsorer

  • ekstra udgifter til materiel af enhver art.

 •   at bestyrelsens beslutninger respekteres og efterleves. 

Lindved Gymnastikforening | Sognegårdsvej 1B | 7100 Vejle | Tlf.: 25 34 28 83